Dette gjorde vi i 2023

2023

Dette gjør vi for å oppnå Samfunnsmålet

Kunnskap og tjenester som grunnlag for klimatilpasning

 • Allmennheten og profesjonelle brukere er godt informert om konsekvenser av klimaendringer
 • Kartlagt brukerbehov hos sentrale målgrupper i Klimakverna og startet testing og implementering av arkitekturen bak produksjonskjeden
 • Gitt faglig grunnlag for politikkutforming, med særskilt oppmerksomhet på luftkvalitet og havforvaltning

Varsling av risiko for alvorlige hendelser

 • Etablert samarbeid med relevante aktører i prosjektet "Konsekvensbasert varsling for samfunnet”

Robuste og stabile tjenester

 • Våre kritiske leveranser er robuste

Dette gjør vi for å oppnå Tjenestemålet

Brukertilfredshet og nytteverdi av METs tjenester

 • Innført sannsynlighetsvarsling i beredskapsmodeller for å gi brukerne et bedre beslutningsgrunnlag
 • Bedret forståelse av hvordan måneds- og sesongvarsler bør kommuniseres

Nye tjenester til nytte for samfunnet

 • Etablert oss som kunnskapsleverandør innenfor fornybare energikilder og videreutviklet varslingsrollen for havvind basert på eksisterende kompetanse for varsling offshore
 • Videreutviklet og tatt i bruk tjenester fra Copernicus og Arctic Regional Climate Centres (Arctic-RCC) i eget tjenestetilbud

Dette gjør vi for å oppnå Forskningsmålet

Utvikling og integrering av modell- og analysesystemer

 • Maskinlæring har bidratt til 3 nye eller bedre operasjonelle produkter
 • Utviklet lokale observasjons- og modellbaserte produkter til nytte for brukerne

Avviket mellom varslet og observert vind, nedbør, temperatur, bølger og vannstand

 • Avviket skal minke over en glidende treårsperiode

Synlig og god samarbeidspartner

 • 0,75 publikasjon per forskningsårsverk i internasjonale tidsskrifter for referee
 • Samspill mellom forskningsinfrastruktur og operasjonelle miljøer

METs bidrag til utforming av kunnskapsgrunnlag

 • Forbedret den norske jordsystemmodellen (NorESM) og øke bruken av denne i produksjon av klimakunnskap
 • For Arktis skal MET være ledende innen forskning og tjenester for overvåkning av vær, hav og klima og ha en ledende rolle i WMO

Dette gjør vi for å oppnå Teknologimålet

Smarte verdikjeder basert på muliggjørende teknologier og effektiv infrastruktur

 • Effektivisert utnyttelse av forskningsinfrastruktur gjennom å anskaffe og ta i bruk HPC-teknologi

Teknologiske løsninger som understøtter operasjonelle tjenester

 • Integrert METs data/modellresultater i forente data- og regneløsninger
 • Driftssatt første interne instans av GeoWeb (meteorologiverktøy), Halo (portal for offentlige brukere) og ny kartløsning med operasjonell kvalitet

Dette gjør vi for å oppnå Organisasjonsmålet

Miljøbevisste valg

 • Beslutte mål for utslipp på sentrale områder, basert på METs rapporterte klimagassutslipp for 2022 (nullpunkt)
 • Utslipp pr årsverk fra tjenestereiser skal for 2023 reduseres med minst 20% sammenliknet med 2019

Effektive arbeidsformer og arbeidsprosesser

 • Gjennomføre planlagte organisasjonsendringer, og følge opp at målene for disse nås
 • Forbedret internkontroll av anskaffelser
 • Gjennomføre anbudskonkurranse for nytt bygg

Attraktiv arbeidsplass

 • Starte innføring av nytt introduksjonsprogram for nyansatte
 • METs sykefravær skal ikke overstige 3,8%