Vær forberedt på fremtiden

Meteorologisk institutt 2022-2031

Til innhold

Siden etableringen i 1866 har Meteorologisk institutt stått sentralt i utviklingen av meteorologifaget. Vi er i dag et ledende internasjonalt kompetansemiljø innenfor varslingstjenester og klimaforskning. Denne historien tar vi med oss, og bygger vi videre på gjennom de neste ti årene. Strategien du nå får presentert skal gi oss alle retning og nødvendig handlingsrom til å møte muligheter og utfordringer vi står overfor. På disse sidene kan du navigere deg rundt i strategien, og bli godt kjent med innholdet. For hva betyr det egentlig for deg? - Roar Skålin, direktør

ankerlenke

Dette er oss

Vår visjon og vårt formål ligger til grunn for selve utformingen av strategien. Klikk gjerne på boksene under for en rask innføring.

Vi sikrer liv og verdier, med tjenester i verdensklasse

Meteorologisk institutt står for den offentlige meteorologiske tjenesten for sivile og militære formål. Instituttet skal overvåke og varsle været med høy kvalitet og regularitet og beregne klimaet i nåtid og framtid. Fra instituttet ble grunnlagt i 1866 har det overordnede formålet vært å bidra til å sikre liv og verdier. Dette er et samfunnsoppdrag instituttets medarbeidere identifiserer seg sterkt med. MET skal være nyttig for Norge - og tilby samfunnet det beste som finnes innenfor varsling og overvåkning av atmosfære, hav, is og luftkvalitet, samt klimatjenester.

Dette gjør vi ved å levere forskningsbaserte tjenester i verdensklasse.

Vi skaper verdi for samfunnet gjennom våre verdikjeder. Verdikjedene kjennetegnes ved at:

 • verdiene utvikles i flere ledd som henger sammen i en kjede
 • kjeden ikke er sterkere enn det svakeste leddet
 • leddene i kjeden kan utvikles uavhengig av hverandre
 • utviklingen av hvert enkelt ledd gir økt verdi hos sluttbruker

Verdikjedene våre spenner fra observasjoner til nyttige brukerorienterte tjenester. Hvert av leddene i kjeden kan gi data og produkter som i seg selv er nyttige for brukerne, samtidig som det enkelte leddet bidrar til å øke verdien videre i kjeden. Verdikjedene bidrar til å forbedre og effektivisere offentlige meteorologiske tjenester både nasjonalt og internasjonalt, og tillegger sluttbrukeren stor betydning.

Brukernes behov og krav er utgangspunktet for våre tjenester. Forskning, utvikling og innovasjon på MET er i hovedsak praktisk rettet og har som mål å øke nytteverdien av tjenestene. Tjenestene vurderes ut fra kvalitet, effekt og relevans. Våre forsknings- og utviklingsprosjekter bidrar til å videreutvikle komponentene som inngår i verdikjeden. For å forbedre leddene i kjeden samarbeider vi med andre og tar i bruk resultater fra grunnforskning og tilbakemeldinger fra brukerne.

Hver for seg er ikke våre kjennetegn unike, men kombinasjonen av dem er det. Dette skal vi utvikle og bygge videre på i strategiperioden.

Vår evne til samarbeid - internt, med brukere og partnere, nasjonalt og internasjonalt - er avgjørende for vår suksess. Ved å kombinere ulike fag er vi i stand til å forstå brukernes behov, se mulighetene i ny teknologi og skape helhetlige løsninger. Deling av data er også sentralt for å utvikle og levere gode tjenester på en effektiv måte.

Vår virksomhetskultur preges av faglig dyktighet, tillit og handlingsrom . Vi søker å balansere tillit og handlingsrom med styring og kontroll. Dette er avgjørende for vår evne til å utnytte ansattes kompetanse og initiativ samtidig som vi sikrer nødvendig forutsigbarhet og felles retning.

METs medarbeidere har høy kompetanse i alle ledd av verdikjeden. Vi er den ledende aktøren på modellering og utnyttelse av observasjoner med høy oppløsning for våre områder. Våre operasjonelle modellsystemer, vår satsing på jordsystemmodellering og vår kompetanse innenfor geofysikk og beregningteknologi gjør oss i stand til å bidra i arbeidet med å implementere digitale tvillinger og omsette resultatene i produkter og tjenester til nytte for det norske samfunnet.

METs virksomhet er internasjonal . Vår evne til å utvikle og levere gode tjenester er basert på tett samarbeid på tvers av landegrensene og med ulike aktører. MET er også del av et internasjonalt arbeidsmarked, og gjør det i økende grad mulig - og nødvendig - å rekruttere den beste kompetansen også utenfor Norge.

Vår nærhet til brukerne og evne til å operasjonalisere tjenester basert på forskning gjør oss attraktive som samarbeidspartner. Vår attraktivitet og sterke omdømme hos samarbeidspartnere og i befolkningen er basert på sterke og relevante fagmiljøer, tillit bygget over tid, gode relasjoner og nettverk.

ankerlenke

Dette påvirker oss

Vår virksomhet påvirkes av en rekke forhold. I det følgende beskriver vi de utviklingstrekkene som antas å ha størst betydning for oss. Klikk gjerne på boksene under for å sette deg inn trekkene, og i hvilke konsekvenser utviklingen vil ha for vår virksomhet.

1. Forskning og utvikling skal bidra til å løse de store samfunnsutfordringene

Slik påvirker det oss Forskning og utvikling skal bidra til å løse prioriterte samfunnsoppdrag, slik disse er definert gjennom FNs bærekraftsmål, EUs prioriterte samfunnsoppdrag og nasjonale strategier og planer - som langtidsplan for forskning og høyere utdanning og regjeringens klimaplan. Innsikt i hvordan jordsystemet fungerer er en komponent i flere av samfunnsoppdragene, som i fire av EUs fem prioriterte samfunnsoppdrag: 1. tilpasning til klimaendringer inkludert samfunnsendring 2. sunne hav, kystområder og vassdrag 3. klimanøytrale og smarte byer 4. jord, helse og mat For oss betyr dette økt samarbeid. Den nødvendige innsikten i hvordan jordsystemet fungerer krever tilgang til kompetanse og ressurser utover det et enkelt meteorologisk institutt har. For at vår innsikt skal bidra i å løse samfunnsutfordringene, kreves samarbeid med andre fagområder og sluttbrukere.

Teknologiske løsninger som legger til rette for økt og effektivt samarbeid om både forskning, utvikling og produksjon er også en forutsetning for å løse samfunnsoppdragene. Det samme gjelder standarder for innhold i og bruk av data og produkter. Noen produkter og tjenester som utvikles for å løse samfunnsoppdragene vil bruke våre data og løsninger. Andre vil levere grunnlag for våre produkter og tjenester. I noen tilfeller kan også de internasjonale programmene/organisasjonene levere produkter og tjenester som konkurrerer med våre. For MET er det viktig å fokusere på mulighetene disse satsingene representerer og ta i bruk resultatene i våre leveranser. Dette vil synliggjøre verdien av satsingene for det norske samfunnet samtidig som det vil styrke MET som leverandør av forskningsdrevne tjenester.

2. Utvikling av digitale tvillinger

Slik påvirker det oss EU har etablert en satsing for å utvikle en svært høyoppløst digital representasjon, såkalt tvilling, av jordkloden (Destination Earth - DestinE). Formålet er å overvåke og simulere både naturlig og menneskelig aktivitet og utvikle scenarier som kan brukes i omstilling til mer bærekraftig bruk av jordkloden. Satsingen er forventet å vare i en 10-årsperiode, og starter med utvikling av nødvendige kjernekomponenter, en tjenesteplattform, en datasjø og to digitale tvillinger. Begge disse tvillingene er forventet å gi forbedrede og nye tjenester til samfunnet. Vi kan derfor forvente at de digitale tvillingene vil bli vesentlige bidrag i løsning av samfunnsutfordringene.

Det utvikles også andre digitale tvillinger som har relevans for oss. EU har en satsing på utvikling av en digital tvilling av havet. Innenfor temaet “smarte byer” utvikles digitale tvillinger av byer.

For oss og det europeiske samarbeidet innenfor numerisk værvarsling betyr satsingen på digitale tvillinger en mulighet til å akselerere arbeidet med helhetlig jordsystemmodellering. Økt brukerinvolvering, utvidet fleksibilitet, integrering av observasjoner og modeller for nedstrømskonsekvenser, økt bruk av kunstig intelligens og ny beregningsteknologi i modellsystemene vil gjøre det mulig å øke kvaliteten på varsler gjennom mer presise og pålitelige modeller og bedre utnyttelse av tilgjengelig regnekraft. Det vil også gi grunnlag for nye produkter og tjenester innenfor for eksempel farevarsling og nåvarsling. Den globale digitale tvillingen for klimatilpasning vil over tid gi oss mulighet til å gjøre bedre nedskaleringer til våre områder.

3. Betydningen av Arktis øker

Slik påvirker det oss Klimaendringene i Arktis, verdiene av ressursene i området og den geopolitiske situasjonen øker betydningen av Arktis. Klimaendringene i Arktis er viktige også for å forstå klimaendringer på lavere breddegrader, og Arktis er godt egnet for å videreutvikle vår jordsystemmodellering. Det er naturlig at MET har et spesielt fokus på Arktis i etablering av digitale tvillinger for jordkloden.

Urbefolkningen i Arktis er spesielt utsatt for raske klimaendringer, og denne utfordrende situasjonen for kultur, reindrift, utmarksbruk, næringsutøvelse og samfunnsliv vil påvirke fremtidige generasjoner. For MET vil det være viktig å styrke vårt engasjement i Arktis gjennom å støtte forsknings- og kunnskapsmiljøer i arbeidet knyttet til inkluderende og klimatilpasset utvikling, motstandsdyktige samfunn, tradisjonell kunnskap, lokale klimaendringer og observasjoner.

4. Sterk brukerorientering

Slik påvirker det oss Å dekke brukernes behov på en effektiv måte vil bli enda viktigere fremover. Brukerne vil ha økte forventninger til kvalitet (økt oppløsning i tid og rom, angivelse av usikkerhet), leveranser til rett tid og data og tjenester som som kan benyttes direkte i brukernes systemer for beslutningsstøtte og i autonome prosesser.

Betydningen av konsekvenser av vær vil øke, særlig knyttet til varsling av farlig vær og forventet utvikling av farlig vær som følge av klimaendringer. Varsling på lengre tidsskala (sesong til tiår) vil også bli etterspurt i strategiperioden. Noen brukere forventer at det finnes kompetent rådgivning. Det vil være økende fokus på at leveransene er relevante - det vil si at de dekker behovet, er i front faglig og tilgjengelig når behovet er der.

For MET betyr nye og endrede brukerbehov og økte krav til nytteverdi at vi må være genuint brukersentrerte i alt vi gjør. Vi må i enda større grad enn tidligere utvikle tjenestene sammen med brukerne. Med kort vei fra forskning til tjenester, samtidig som forskningen får tilbakemeldinger og krav fra brukerne.

Norske beredskapsaktører er en svært viktig brukergruppe for MET. Vi må derfor sikre tilgjengelighet og god risikostyring for våre kritiske leveranser, og vi må videreutvikle disse slik at de dekker behov knyttet til beredskap og sikkerhet i Norge.

MET må være til stede på plattformene der brukerne er. Det gjelder tjenester både for allmennheten, offentlige brukere, forskningen og næringslivet. Gjennom samarbeidet med NRK om Yr er MET ledende innenfor formidling av værinformasjon til allmennheten. Videreutvikling og tilpasning av Yr til nye bruksmønstre og plattformer er avgjørende dersom vi skal beholde vår rolle som den foretrukne værtjenesten for nordmenn.

5. Den teknologiske utviklingen gir muligheter og utfordringer

Slik påvirker det oss I strategiperioden vil det komme et stort antall nye teknologier og løsninger som vil bidra til å øke tilfanget av observasjoner. Noen eksempler på teknologier som er i ferd med å bli tatt i bruk er brukerobservasjoner, 5G, mikrosatellitter og droner. Noen løsninger vil være utviklet spesielt for meteorologiformål, andre vil kunne bidra med data som er nyttige for værvarsling og kartlegging av klima. Store satellittprogrammer i regi av EUMETSAT og Copernicus vil gi tilgang til banebrytende og nye data om jordsystemet.

Vi må overvåke mulighetene som ligger i bruk av ny teknologi for å øke tilfanget av observasjoner. Vi må velge hvilke teknologier vi satser på ut fra et kost-nytte-perspektiv for våre leveranser av data og tjenester. For effektivt å kunne ta i bruk observasjoner fra tredjepart og utradisjonelle observasjoner, må vi fortsette å utvikle systemer som kan samle inn og analysere observasjoner i ulike formater og av ulik kvalitet. Nye typer satellittobservasjoner krever kunnskap om relasjonen mellom tilstanden til hav/bakke/atmosfære og satellittsignalet og ny metodikk for integrasjon og utnyttelse i våre systemer og produksjonskjeder.

Beregningsteknologien vil utvikle seg i retning av heterogene systemer der god utnyttelse av nye typer prosessorer (for eksempel grafikkprosessorer) vil være avgjørende for å utnytte systemene effektivt. Federering og skybaserte løsninger vil forenkle tilgang til data og bidra til at beregninger og tilrettelegging av data kan utføres uten å flytte på store mengder data.

Vi må sikre at vår infrastruktur i større grad blir en del av felles skyløsninger i Norge og Europa. Vi må forenkle tilgangen til infrastruktur og data gjennom selvbetjeningsløsninger for både interne og eksterne brukere. Datasentrene våre må tilpasses drift gjennom skripting og kode.

Omfanget av digitale angrep vil øke, enten formålet er økonomisk vinning, spionasje eller politisk aktivitet/påvirkning. Alle virksomheter må være forberedt på å bli utsatt for angrep som kan føre til tap av data, at sensitive data kommer på avveie og at tjenester blir utilgjengelig for brukerne.

Slike angrep kan være rettet direkte mot en virksomhets digitale infrastruktur, men uthenting av informasjon og påvirkning av prosesser kan også skje på andre måter. For eksempel kan komplekse leverandørkjeder og strategiske oppkjøp av leverandører resultere i at det blir mer uoversiktlig hvilke aktører som får tilgang (og dermed påvirkningsmulighet) til hvilken informasjon (om beslutningsprosesser, forskning, investeringer etc.), samt utfordringene med å arve risiko på tvers av leverandørkjedene.

Vi må ha en arkitektur, systemlandskap og arbeidsprosesser som bidrar til å tåle digitale angrep som kryptovirus og kompromittering av data og tjenester. Vi må kjenne til leverandørers eierstruktur og stille tydelige krav til sikkerhet i avtaler.

6. Bærekraft i alt vi driver med

Slik påvirker det oss FNs bærekraftsmål forutsetter i økende grad at alle virksomheter har bærekraft som en del av både strategisk og operativ tankegang. Det forventes at nye løsninger utvikles bærekraftig og basert på sirkulær økonomi. Norge har blant annet som mål å redusere utslippet av klimagasser med 50-55 prosent innen 2030.

Hensynet til en bærekraftig utvikling vil påvirke vår operative virksomhet på flere områder og stiller forsterkede krav til at MET bidrar til å etablere digitale fellesgoder.

Vi må arbeide for at observasjonsnettverket i minst mulig grad påvirker miljøet og bruker komponenter som kan gjenvinnes. Ved planlegging av nye installasjoner og observasjonskampanjer må det vurderes om nytten overstiger miljøkostnaden. I denne vurderingen må verdien av eksisterende data og kampanjer inngå. Våre observasjoner og data må så langt det er mulig gjøres til digitale fellesgoder, slik at andre ikke behøver å skaffe til veie de samme dataene.

For å bidra til en samlet reduksjon av drivhusgasser, må vi være en pådriver for bruk av teknologi som reduserer utslipp. Dette inkluderer maskinvare og programvare som bidrar til redusert energiforbruk, men også klimakostnaden ved lagring av store datamengder.

I vår samhandling med andre må MET være en pådriver for bruk av digital samhandling der det er formålstjenlig. Reisevirksomheten vår må innrettes slik at den reduserer vårt samlede klimafotavtrykk, og de nye lokalene på Blindern må utformes med fokus på bruk av bærekraftige løsninger.

7. Verdien av data er knyttet til bruken

Slik påvirker det oss I EU sentralt er det nå en trend i retning av at offentlige data skal være tilgjengelig uten kostnad, slik at dataene kan brukes til å fremme omstilling og til å styrke europeiske næringsliv. EU har vedtatt Open Data Directive. I direktivet defineres seks tematiske områder der datasett har et høyt kommersielt potensial og kan bidra til økt samfunnsnytte og verdiskaping i EU. Disse “High Value Datasets (HVDs)” vil også være datakilder for utvikling av kunstig intelligens. Et av de tematiske områdene er meteorologi. Direktivet er en del av norsk lov. HVDs skal være tilgjengelig uten kostnad i maskinlesbare formater og gjøres tilgjengelig via API-er. EU vil utarbeide en detaljert liste av hva som inngår innenfor meteorologi.

Parallelt med frigivelsen av offentlige data er det innenfor flere områder en diskusjon om hvordan man kan sikre vedlikehold og oppdatering av sentrale offentlige data. En modell med full offentlig finansiering og tilgang uten kostnad kan føre til at datakvaliteten forvitrer over tid. Innenfor enkelte områder er det også en bekymring for at de globale selskapene, spesielt teknologiselskaper, får et fortrinn fremfor mindre selskaper når alle offentlige data er fritt tilgjengelig. De store har kapasitet til å nyttiggjøre seg store mengder offentlig informasjon. Denne utfordringen kan antakelig ikke løses gjennom en kostnad knyttet til tilgang til dataene, de store vil uansett kunne kjøpe.

Vi må ha gode metadata for alle data vi har opphavsrett til. Vi må tilby både disse dataene og andre data vi har rett til å tilgjengeliggjøre via API-er som er brukerorientert og tilfredsstiller et sett av standarder. Dette er nødvendig for at dataene skal være tilgjengelige og nyttige for våre brukergrupper, uavhengig av fagområde og type virksomhet. Det er også nødvendig for at våre data skal være nyttige i autonome systemer og i trening av algoritmer basert på kunstig intelligens.

Vi må fortsette å være en pådriver for at våre data skal være åpent tilgjengelig og fritt kunne benyttes som et digitalt fellesgode. Samfunnskritiske funksjoner må ha rask og stabil tilgang til våre data og produkter. Samtidig må vi være forberedt på at modellen for finansiering av og tilgang til meteorologiske data kan komme under press i løpet av strategiperioden. Vi må møte dette gjennom å vise nytten av våre data, sikre at de er tilgjengelige for alle og sørge for kostnadseffektiv drift. Vi må argumentere for at store selskapers dominans må begrenses uten at det går på bekostning av samfunnsnyttig bruk av våre data.

8. Fleksibilitet i arbeidsformer og krav til kompetanse

Slik påvirker det oss Hvordan vi løser våre oppgaver endrer seg over tid. Våre arbeidsformer vil i økende grad preges av variasjon og mulighet for fleksibilitet. Covid-19-pandemien har vist at det er mulig å utføre mange av våre oppgaver på andre måter, men det har også vist oss at det stiller andre krav til oss som organisasjon. Å løse fremtidens utfordringer stiller større krav til tverrfaglighet og evne til å kombinere kunnskap fra ulike domener. Det vil også endre vårt kompetansebehov på enkelte områder, og på noen områder vil vi oppleve knapphet på den beste kompetansen.

For oss innebærer det mer varierte og fleksible arbeidsformer, endrede krav til ledelse og måten vi jobber med kultur- og identitetsbygging på. Det gir nye behov for tilrettelegging av fysiske og digitale arbeidsflater og teknologiske løsninger. Behovet for å kombinere ulik kunnskap vil utfordre tradisjonelle faglige og organisatoriske skillelinjer. Endringer i kompetansebehov og knapphet på på enkelte områder (blant annet IT-kompetanse), forsterker behovet for en mer systematisk og langsiktig utvikling og rekruttering av kompetanse.

9. Rammebetingelser vil endre seg

Slik påvirker det oss Våre inntekter kommer både fra bevilgning over statsbudsjettet, betaling for tjenester til sivil og militær luftfart, bidragsfinansiert aktivitet og kommersiell aktivitet. I den siste gruppen inngår tjenester til det europeiske Copernicus-programmet og salg av tjenester i et kommersielt marked.

I Kommunal- og moderniseringsdepartementets rapport “Scenarioer for offentlig sektor i 2040” beskrives “mindre økonomisk handlingsrom i offentlig sektor” som et sannsynlig utviklingstrekk. Dette vil trolig påvirke den bevilgningsfinansierte delen av vår virksomhet.

Endringer i regulatoriske bestemmelser og politisk styrte rammebetingelser vil både kunne påvirke kravene til våre tjenester og gi endrede rammebetingelser for hvordan de kan leveres. Bestemmelsene om frie data og finansieringsmodellen på området, leveransene til sivil luftfart og totalforsvaret er eksempler på dette.

For oss vil reduserte bevilgninger over statsbudsjettet redusere handlingsrommet innenfor driftsbudsjettet, stille strengere krav til en mer kostnadseffektiv drift og gi behov for å gjøre tydeligere prioriteringer. Det blir viktigere å ha kontroll på livsløpskostnadene for alle tjenester og systemer, og sørge for å fase ut tjenester og systemer som det på grunn av alder og sikkerhetsutfordringer blir kostbart å drifte.

Endringer i regulatoriske bestemmelser kan ha store konsekvenser for enkelttjenester, men kan også ha betydelige ringvirkninger for instituttet som helhet. Blant annet ved at synergier mellom etablerte tjenester bortfaller. Vi må bidra til at politiske beslutninger om endringer er opplyste, men først og fremst forstå, og være forberedt på, å håndtere konsekvensen av eventuelle endringer.

Størrelsen på vår bidragsfinansierte aktivitet avhenger av omfanget av utlysninger med en profil som passer oss og vår evne til å svare godt på disse utlysningene. Trenden er at utlysninger i økende grad rettes mot å løse samfunnsutfordringer og i mindre grad vil være domenespesifikke. For oss representerer dette en mulighet. Forutsatt at vi evner å gripe denne, kan omfanget av den bidragsfinansierte aktiviten øke. En gradvis økning på linje med det vi har hatt de senere årene er både ønskelig og forsvarlig. Motsatt, dersom vi ikke greier å posisjonere oss for nye typer utlysninger, kan det bli behov for å skalere ned den bidragsfinanierte aktiviteten.

Vår tilstedeværelse i det kommersielle markedet bidrar til at vi forstår behovene til en viktig gruppe brukere av vær- og klimainformasjon og til å forbedre tjenestene våre til offentlig sektor og allmennheten. I noen sammenhenger er våre leveranser til privat sektor også knyttet til samfunnsoppdraget om å sikre liv og verdier, siden vi har en samlet kompetanse som ikke er tilgjengelig fra andre i markedet. Det er likevel viktig at vi ikke blir økonomisk avhengig av salg av tjenester i et kommersielt marked og at vi nøye vurderer hva som er riktig bruk av vår kompetanse, særlig innenfor områder hvor det er vanskelig å rekruttere.

Leveranser til Copernicus og andre felles europeiske tjenester er positivt. Det er et kvalitetsstempel at vi blir valgt som leverandør samtidig som det bidrar til bedre tjenester til norske brukere.

ankerlenke

Dette er målene våre

Vi har fem hovedmål for strategiperioden. Målene tar utgangspunkt i visjon og formål og er ment å adressere utviklingstrekkene som vil prege oss i perioden. Klikk gjerne på målene under for å sette deg inn i omfang, retning og ambisjonsnivå – samt hvilke valg og prioriteringer vi må gjøre for å nå målene.

Dette er vårt Samfunnsmål

Vi bidrar til et trygt og klimatilpasset samfunn

Vi gir samfunnet det best mulige grunnlaget for å være forberedt på naturfarer på kort og lang sikt. Vår deltakelse i totalforsvaret støtter Forsvarets og andre etaters sikring av landet. Vi samarbeider nært og godt med NVE langs hele verdikjeden fra observasjoner til handling hos brukerne slik at samfunnet blir i stand til å sikre liv og verdier mot farlig vær og konsekvenser av farlig vær.

Les mer

Slik skal vi få det til

1. Vi skal gi faglig grunnlag for utforming av klimapolitikk, værvarsling, luftkvalitet og havforvaltning

Vi leverer kunnskapsgrunnlag som er relevant for politikkutforming, spesielt på sammenhenger mellom ulike skalaer. Våre analyser og modellberegninger skal gi faglig grunnlag for politikkutforming både i norske områder, i Arktis og i Europa. Et sentralt tiltak er utvikling av klimaframskrivninger med bedre oppløsning for Arktis.

2. Vi skal formidle konsekvenser av klimaendringer klart og forståelig og hjelpe samfunnet til å planlegge for fremtiden

Resultatene fra forskningen skal gi brukerne grunnlag for å fatte gode beslutninger. Vår forskning på og kunnskap om klimaendringer i Norge gjør det mulig å være forberedt på naturfarer på kort og lang sikt. Oppdatering av Klima i Norge 2100, tilrettelegging av datagrunnlaget for klimafremskrivninger slik at det er lett tilgjengelig for brukerne, publisering i magasiner med fagfellevurdrering og formidling av klima fra TV-meteorologer og klimaforskere er sentrale tiltak.

For å ruste samfunnet best mulig for fremtiden er det viktig med et godt datagrunnlag og klimaframskrivninger for norske forhold.

- Ellen Hambro, direktør i Miljødirektoratet

3. Vi skal gi brukerne relevante tjenester for alle tidsskalaer fra fortid til sesongvarsler, fra 1850 til 2100

Brukerne skal oppleve at det er sømløse overganger mellom observasjoner og reanalyser, værvarsling, nowcasting, farevarsling, sesongvarsling, klimavarsling og klimaframskrivninger. I tillegg skal brukerne kunne få måneds- og sesongvarsler.

4. Vi skal videreutvikle samarbeidet med Forsvaret og bygge opp under vår rolle i totalforsvaret

MET skal støtte Forsvaret i fred, krise og krig. Gjennom vår deltakelse i totalforsvaret skal vi gjøre de andre aktørene i stand til å støtte Forsvaret og det sivile samfunnet i kriser og krig.

5. Vi skal videreutvikle vår konsekvensbaserte varsling basert på brukerbehov og inkludere konsekvenser som følger av klimaendringer

For å sikre at varslene er relevante for brukerne, må kriteriene for når det varsles tilpasses de enkelte brukergruppene. Klimaendringene kan gi behov for videreutvikling av varsler og nye varsler (for eksempel tornadovarsling, endring av skogbrannfarevarsling og varsling av tørke og styrtregn). Forbedrede modeller og observasjoner gir muligheter for nye typer varsler. Styrket samarbeid med NVE skal forbedre varslingen av risiko for alvorlige konsekvenser av vær, og setter brukerne i stand til å handle for å sikre liv og verdier.

At MET videreutvikler sin konsekvensbaserte varsling i tråd med endringene i klima, er viktig for vårt beredskapsarbeid.

- Yngve Årøy, fylkesberedskapssjef i Agder,

6. Vi skal bidra til kompetansebygging på værvarsling, klima og hav i utviklingsland

Kompetansebygging på værvarsling, klimakunnskap og havvarsling i utviklingsland skal støtte opp under FNs bærekraftsmål. Arbeidet forankres i lokale meteorologiske institutter og samarbeid med regionale nettverk.

METs arbeid de siste ti årene har uten tvil vært med på å bidra til å stake ut retningen i den norske bistanden til både klima- og værtjenester og globale digitale fellesgoder.

- Lars Andreas Lunde, underdirektør i seksjon for natur og klima, Norad

7. Vi skal bidra til at våre verktøy utvikles til FNs godkjente digitale fellesgoder

Vi baserer bistandsarbeidet på åpen kildekode og åpne data. Etablering av nettsted for dokumentasjon av åpen kildekode og åpne data skal gjøre det lett å bruke disse dataene. Dette skal bidra til å sette utviklingsland bedre i stand til å håndtere ekstreme værhendelser og klimaendringer.

8. Vi skal etablere og gjennomføre plan for programmeringsgrensesnitt og datatjenester

Vi har i dag mange programmeringsgrensesnitt (API-er). Det er behov for felles forvaltning og utbygging av disse, samtidig som vi også ivaretar krav til forvaltning av API-ene som er definert som“Digital Public Goods”.

9. Vi skal sørge for at våre kritiske leveranser er robuste

Våre ansattes kompetanse, felles forståelse av kritiske leveranser og tilhørende verdikjeder, samt helhetlig tilnærming til kvalitets- og risikostyring, skal sikre at vi ivaretar samfunnets behov for våre kritiske leveranser.

10. Vi skal styrke vår evne til å håndtere kriser og digitale angrep

Vi skal styrke evnen til å motstå angrep og gjenopprette tjenester gjennom felles metodikk for krisehåndtering og avvikshåndtering. Kriser kan oppstå som konsekvens av både villede handlinger og ikke-villede hendelser.

11. Vi skal iverksette systematisk evaluering av alle farevarsler

For å sikre at kriterier og rutiner for farevarsler ivaretar behovene til brukerne, må alle farevarsler evalueres i ettertid. I første omgang evalueres alle farevarsler på nivå oransje og rødt (ekstremværvarsler), og det skrives rapporter. Også situasjoner som i ettertid viser seg at man burde varslet på oransje eller rødt nivå gjennomgås. Senere skal alle farevarsler både innenfor flyvær og gule farevarsler evalueres. Resultatene fra evalueringene tas kontinuerlig inn i forbedringen av varslingstjenesten.

Dette er vårt Tjenestemål

Våre tjenester har stor verdi for brukerne

Vår innsikt i brukernes behov og arbeidsprosesser gjør oss i stand til å levere tjenester som gir merverdi for brukerne. Vi er ledende på værtjenester til allmennheten og utvikler våre kommunikasjonsplattformer slik at vi er til stede der brukerne våre er. Samarbeidet med NRK om Yr videreutvikles slik at Yr fortsetter å være den foretrukne værtjenesten for nordmenn.

Les mer

Slik skal vi få det til

1. Våre beredskapsmodeller for hav og atmosfære skal gi grunnlag for kunnskapsbaserte beslutninger hos brukerne

Målet er å sikre høyest mulig kvalitet på beredskapen i Norge og bidra med våre systemer internasjonalt. Vi skal videreutvikle våre modellbaserte beredskapstjenester (OpenDrift, tilrettelagte tjenester vi yter overfor Avinor, Luftfartstilsynet og DSA).

Beredskapsmodeller er svært viktig for alle ledd i redningstjenesten. Den beste redningsaksjonen er imidlertid den som aldri skjer. Gode værmeldinger er en forutsetning for nærings- og fiskerivirksomhet langs kysten, særlig de store sesongfiskeriene i Lofoten og Vesterålen.

- Raymond Prestøy, Redningsleder for Hovedredningssentralen i Nord-Norge

2. Våre data og tjenester skal bidra til utviklingen av fornybar energi

MET kan bidra med data og tjenester med høy relevans både for vannkraft, vindkraft på hav og land, solenergi og ev. havbølger og bioenergi. METs tjenester skal bli brukt av bransjer som bidrar til fornybar energi.

Havvind trenger både vind- og bølgevarsel. Det har vi laget i 50 år. Nå lager vi neste generasjons spesialvarsler til det grønne industrieventyret for de neste 50.

- Anne Hesby Palm, Vervarslinga på Vestlandet

3. Vi skal ha systematisk innsikt i brukernes behov

Vår tjenesteutvikling skal være genuint brukersentrert. Vi skal bruke metoder fra tjenestedesign for å sikre at tjenestene har høy verdi for brukerne. Systematisk innsikt i partnere og profesjonelle brukeres tilfredshet og tillit til oss skal sikre at vi er attraktive og relevante som samarbeidspartner og leverandør av tjenester.

4. Vi skal i økt grad bruke samfunnsvitenskapelige metoder for å øke verdien av våre tjenester

For at MET skal kunne konkurrere om oppmerksomhet blant brukere av meteorologiske tjenester, må vi forstå hvilken sammenheng tjenestene brukes i og utforme og formidle tjenestene på relevante måter. Økt bruk av visualisering og historiefortelling kan være nyttige virkemidler.

5. Vi skal inkludere brukerorienterte metoder i våre verifikasjonsaktiviteter

Vi ønsker å oppnå bedre metoder for å måle verdien av varslene våre. Ved å inkludere brukerorienterte metoder for å visualisere og kommunisere verdien av varselet, vil vi kunne optimalisere valg av varsel og gevinst av varsel for brukere.

6. Vi skal være synlig og relevant som allmennværvarsler, også for en ung og digital befolkning

For å ivareta vår posisjon som ledende værvarsler i Norge, må vi stadig fornye innhold og måter å kommunisere med brukerne på.

I en spørreundersøkelse i 2020 fant vi ut at ungdom sjekker værvarsler primært på telefonen, og i anledning påkledning eller utendørs aktivitet. 8 av 10 bruker og stoler på Yr. I 2022 skal vi følge opp med å kartlegge hvordan ungdom forstår farevarslene våre.

- Anders Doksæter Sivle, forsker og leder av Sandkassa.

7. Vi skal forstå viktige samfunnsendringer og få fram vårt bidrag til å løse utfordringer

Det er ikke tilstrekkelig at våre tjenester har høy kvalitet og er relevante, de må også oppfattes slik og gi verdi for bruk i bærekraftig omstilling.

8. Vi skal aktivt og bevisst påvirke utformingen av, og utnytte finansieringen fra, eksterne programmer

Vi skal påvirke utformingen av nasjonale og europeiske programmer og satsinger og ha et strategisk forhold til samarbeidspartnere.

9. Vi skal være en aktiv deltaker i internasjonalt samarbeid

At våre tjenester er synlige også internasjonalt, gir oss legitimitet og gjør oss attraktive som samarbeidspartnere. Vi skal bruke leveranser fra internasjonale samarbeid til å bedre våre tjenester i Norge, fremfor å utvikle tilsvarende tjenester selv. Vi skal benytte våre eksisterende løsninger i bistandsarbeid og sørge for at utvikling som gjøres i regi av bistandsprosjekter blir benyttet i våre egne tjenester.

Dette er vårt Forskningsmål

Forskningen vår omformer vitenskap til operasjonelle tjenester av høy internasjonal kvalitet

METs forskning preges av høy kvalitet og er rettet mot anvendelse i vårt samfunnsoppdrag. Den gjør at våre tjenester, klimaprojeksjoner og varsler for vær, hav, klima og miljø holder høy internasjonal kvalitet.

Les mer

Slik skal vi få det til

1. Vi skal omdanne forskning til klimatjenester og klimainformasjon gjennom godt koordinerte verdikjeder

Vi skal etablere klimakonsistente dataserier og reanalyser gjennom god bruk av observasjoner (sted- og satellittbaserte). Vi skal bidra til global klimamodellering med fokus på Arktis, aerosoler, hav/is, kobling av jordsystemelementer i jordsystemmodellen NorESM. Vi skal bidra med dynamisk og statistisk nedskalering av resultater fra globale og regionale klimamodeller. Sannsynlig klimautvikling skal oppdateres og tilrettelegges for klimatjenester, blant annet gjennom Norsk Klimaservicesenter.

2. Vi bygger og integrerer kunnskap om jordsystemmodellering for å forbedre vær- og havvarsler, sesongvarsel, reanalyser og klimaframskrivninger

Vi skal forbedre representasjonen av vannets kretsløp i vær- og havmodeller (vann i bakken, vanninnhold i snø, avrenning til kyst og fjord og vann i atmosfæren). Kobling mellom atmosfære, bølge-, sjøis-, og havmodeller og utnyttelse av observasjoner skal gi grunnlag for bidrag til digitale tvillinger, kobling mot nye sfærer og fagfelt.

3. Vi skal vedlikeholde, utvikle og integrere sentrale, operasjonelle jordsystemmodeller og -observasjoner og tilhørende infrastruktur

Vår ekspertkompetanse er viktig både for vår bruk av modellene og for å sikre at modellene utvikles på områder som er viktige, geografisk og faglig. Utnyttelse av nye observasjoner inklusiv satellittdata i instituttets modellbaserte og interaktive verdikjeder

4. Vi skal lede an i utviklingen av hyperlokal modellering til støtte for varsling og overvåkning i Norge og nærområdene

MET skal være der brukerne i Norge er, lokalt i daler og fjorder, i byer og på kysten, med modellverktøy som kan beskrive det brukerne opplever og trenger til sine nedstrømsaktiviteter.

5. Kunstig intelligens benyttes til å utvikle våre sentrale modellsystemer og -verktøy og til å effektivisere våre arbeidsprosesser

Vi skal bidra i forskning og utvikling av metoder for bruk av kunstig intelligens og maskinlæring på måter som styrker våre verdikjeder, og særlig der det bidrar til å effektivisere våre arbeidsprosesser.

6. Vi skal ha tettere samarbeid mellom forskere og meteorologer

Forskningen har generelt høy operasjonell nytte ved at de operasjonelle verktøyene utvikles og brukes i forskning og erfaringene fra bruk danner grunnlaget for videreutvikling gjennom forskning. Meteorologene vurderer resultatene fra modellene og gir tilbakemelding til forskerne, og meteorologenes kompetanse og nettverk utnyttes til innhenting og gjennomføring av nye prosjekter. Vi satser på forskning for utvikling av flyværtjenesten og forskning for utvikling av maritime tjenester

7. Vi skal ta en ledende posisjon i brukerinvolvert, forskningsdrevet tjenesteutvikling for Arktis

METs satsing på Arktis videreføres med fokus på utnyttelse av eksisterende og nye observasjoner. Satellittbaserte observasjoner er forholdsmessig viktigere i Arktis enn i andre områder på grunn av “gapene” i det konvensjonelle observasjonssystemet. Styrke samarbeidet med den samiske befolkningen og involvere deres tradisjonelle og lokale kunnskap om vær og klima for å forstå klimaendringer. Forbedre våre varslingsmodeller og overvåkingsmetoder for Arktis, og legge til rette for effektiv, brukerrettet distribusjon og formidling av data og produkter.

Vi kan ikke lage gode varsler i Arktis uten å bruke satellitter. Det er til nytte for fastboende og andre som ferdes der, og til videreutvikling av globale vær- og klimamodeller.

- Harald Schyberg, assisterende forskningsdirektør og forsker

8. Vi inngår partnerskap og samarbeid med universiteter, instituttsektoren og sluttbrukere for å videreutvikle våre forskningsbaserte verdikjeder

Grunnlag for å delta i store strategiske satsinger som utvikling av digitale tvillinger og DestinE. Gjelder både nasjonalt og internasjonalt. Det er et mål at vi og partnerne bruker felles modellverktøy, og spesifikt at universitetene har tilgang til våre modeller slik at studentene lærer seg å bruke og videreutvikle disse.

9. Vi befester og videreutvikler vår sentrale rolle i Copernicus

Vi deltar aktivt i utvikling av Copernicus hav, atmosfære og klima og tar aktive roller på Europeisk nivå. Vi har i dette et fokus utnyttelse av tjenester og kompetanse fra Copernicus til å videreutvikle våre verdikjeder fra Europeisk regional skala til lokal skala som er viktig for våre brukere.

Dette er vårt Teknologimål

Vi utnytter relevante teknologiske muligheter

Våre teknologiske løsninger støtter forskning, utvikling og varsling, og er en viktig del av vår infrastruktur. Raske teknologiske endringer krever at vi har høy kompetanse på aktuelle teknologier og gjør vurderinger i samarbeid med andre meteorologiske institutter.

Les mer

Slik skal vi få det til

1. Vi arbeider langs geofaglige produksjonskjeder og velger kostnadsoptimale og langsiktige IT-løsninger

Vi arbeider tett sammen på tvers av fagdisipliner, og optimaliserer og automatiserer forvaltningen av våre IT-løsninger med høy grad av selvbetjening.

2. Vi skal øke tilfanget og bruken av observasjoner

Vi øker observasjonstilfanget og benytter det i våre numeriske modeller og til overvåking av vær og klima.

3. Vi skal utvikle og forbedre systemer som kan håndtere våre observasjoner

Det skal være enkelt for andre å samarbeide med oss, både for å levere data og å bruke og videreforedle data fra oss. For å forenkle og forbedre kvalitetssikringen av observasjonene våre skal vi benytte flere typer data enn vi gjør i dag, fra store datamengder med ukjent kvalitet fra private værstasjoner til høykvalitets satellittdata.

Confident skal lage et system som er robust og mer fleksibelt på samme tid. Vi må klare å håndtere alt fra data som er sporadiske og har et absolutt minimumskrav av metadata, til hyppige data fra høykvalitetsstasjoner.

- Louise Oram, Observasjons- og klimadivisjonen, Avdeling for observasjonskvalitet og databehandling

4. Vi skal tilrettelegge for enhetlig prosessering

Vi skal forenkle arbeidsflyten, øke graden av gjenbruk og sikre robuste løsninger som er flyttbare mellom plattformer. Dette skal sikre rask vei fra vitenskap til operasjonelle tjenester.

5. Vi skal samarbeide om IT-infrastruktur

Vi samarbeider med andre og både deler og nyttiggjør oss av andres arbeid samtidig som vi sørger for å bli en del av framtidens felles internasjonale prosesseringsplattform. Sentrale oppgaver vil være integrering av vår infrastruktur mot blant annet EWC (European Weather Cloud) og EuroHPC, og utvikling felles løsninger som GeoWeb.

It is always a pleasure to work with the technical team at MET Norway. We appreciate their competency and innovative approach and hope we have a similar opportunity to collaborate also in the future

- Umberto Modigliani, Deputy Director, Forecasts Department ECMWF

6. Vi skal utforske, utvikle og ta i bruk fremtidens e-infrastruktur

Vi definerer hvordan vi skal bruke fremtidens e-infrastruktur (elektronisk infrastruktur som muliggjør avansert og samarbeidsorienterte operasjonelle tjenester og forskning). Vi definerer også hvordan vi skal forme, forberede og tilpasse infrastrukturen til vår bruk og våre produksjonskjeder. Vi tilpasser våre modeller og tjenester til å utnytte ny e-infrastruktur.

7. Vi skal modernisere våre geofaglige visualiserings- og presentasjonsverktøy

Vi sikrer at fremtidens visuelle arbeidsplattform for meteorologer, forskere og bistandsarbeid moderniseres. Vi skal skape et raskt og intuitivt verktøy som etablerer gjenbrukbare komponenter som kan integreres i løsninger for publikum/samarbeidspartnere. Arbeidet skjer i samarbeid med kollegaer i andre land.

8. Vi tilpasser våre leveransemetoder og -formater til ny og sikrere teknologi.

Bruksmønstrene endrer seg, og vi benytter ny og sikrere teknologi for å sikre bruker- og maskinvennlige løsninger som legger til rette for digitalisering og integrering av våre produkter i våre samarbeidspartneres beslutningsstøtteverktøy.

9. Vi skal sikre framtidig samarbeid og deling av data og verktøy ved å benytte internasjonale standarder

Vi tar i bruk internasjonale standarder både på rammeverk og i datautveksling, stiller krav til våre leverandører og samarbeidspartnere, og bistår i utviklingen av standardene gjennom aktiv deltagelse i WMO, deling av kildekode, og gjennom andre initiativer (EU mfl.). Vi baserer vår dataforvaltning på FAIR-prinsippene, bidrar inn i realisering av en federert europeisk datainfrastruktur (FEMDI) og implementering av WIS 2.0-standarden

Dette er vårt Organisasjonsmål

Vi tar miljøbevisste valg og har en effektiv organisasjon med høyt kompetente medarbeidere

Vi tar miljøbevisste valg, basert på tydelige miljømål for virksomheten. Vi har et bærekraftig observasjonssystem og tar hensyn til naturen og miljøet ved etablering og drift av dette. Vi benytter datasentre og teknologi for beregninger og datalagring som har lave utslipp av klimagasser og gir mulighet for effektiv drift. Vi legger til rette for digital samhandling og reduserer reisevirksomheten vår der det er hensiktsmessig, og vektlegger miljøvennlige løsninger i utforming og drift av lokalene våre.

Les mer

Slik skal vi få det til

1. Vi skal etablere system for miljøledelse og velge løsninger som begrenser METs miljøfotavtrykk

Vi skal etablere et miljøledelsessystem som gjør det mulig å dokumentere vårt miljøfotavtrykk, og gi grunnlag for å ta miljøbevisste valg.

I kantina har vi vegetarmat en gang i uka, baker mye selv, bruker epler fra egen hage i sesong og komposterer matavfall.

- Kokken Tor,

2. Vi skal videreutvikle arbeidsformer som legger til rette for tverrfaglig samhandling

Arbeidsprosessene våre skal balansere behovet for fleksibilitet og forutsigbarhet. De skal understøttes av digitale arbeidsverktøy som muliggjør nye og mer fleksible arbeidsformer og stimulerer til tverrfaglig samhandling, både på og utenfor instituttet.

3. Vi skal effektivisere og digitalisere støtteprosesser

For å redusere ressursbruken på støtteprosesser og administrative oppgaver må vi vurdere hvilke støtteprosesser som kan automatiseres og eventuelt outsources, bl.a. gjennom statlige fellesløsninger.

4. Vi skal tilpasse METs organisasjonsstruktur

I lys av blant annet den nye strategien, skal vi vurdere om dagens organisasjonsstruktur er hensiktsmessig, eller om andre strukturer er mer hensiktsmessige.

5. Vi skal styrke vår evne til strategisk rekruttering og utvikling av kompetanse

Vi må forstå hva som er strategisk kompetanse for oss, gjøre oss i stand til å tiltrekke oss den og ikke minst utvikle og beholde den. Vi skal bruke innovasjon for å utvikle riktig kompetanse.

6. Vi skal legge til rette for mangfold slik at vi tiltrekker oss og beholder den beste kompetansen

For at vi skal kunne velge de beste kandidatene, må vi legge til rette for ulikheter (nasjonalitet, språk, kultur, fag, alder, kjønn osv.).

Vi leter alltid etter de beste kandidatene, uavhengig av nasjonalitet og kultur. Vi utlyser alltid internasjonalt og bruker nettverkene våre i EU-prosjekt og andre internasjonale samarbeid for å nå frem til de beste kandidatene. Hverken luftforurensning eller klima bryr seg om landegrenser.

- Hilde Fagerli, FoU, Avdeling for klimamodellering og luftforurensning

7. Vi skal styrke MET som en attraktiv arbeidsplass

Vår virksomhetskultur har ført oss dit vi er i dag, og vi skal videreutvikle denne slik at vi også i fremtiden er en attraktiv arbeidsplass med et godt arbeidsmiljø.

At vi som ansatte opplever sosial tilhørighet på jobb, styrker båndene mellom oss og er verdifullt både for instituttet og for oss som jobber her. Det er verdifullt for faget vårt, fordi det er helt grunnleggende for vitenskapen at vi også er del av et miljø basert på tillit.

- Rasmus Benestad, FoU, Avdeling for modell- og klimaanalyse

Vi bidrar til et trygt og klimatilpasset samfunn

Slik skal vi få det til

Vi gir samfunnet det best mulige grunnlaget for å være forberedt på naturfarer på kort og lang sikt. Vår deltakelse i totalforsvaret støtter Forsvarets og andre etaters sikring av landet. Vi samarbeider nært og godt med NVE langs hele verdikjeden fra observasjoner til handling hos brukerne slik at samfunnet blir i stand til å sikre liv og verdier mot farlig vær og konsekvenser av farlig vær.

Les mer
Slik skal vi få det til

Våre tjenester har stor verdi for brukerne

Slik skal vi få det til

Vår innsikt i brukernes behov og arbeidsprosesser gjør oss i stand til å levere tjenester som gir merverdi for brukerne. Vi er ledende på værtjenester til allmennheten og utvikler våre kommunikasjonsplattformer slik at vi er til stede der brukerne våre er. Samarbeidet med NRK om Yr videreutvikles slik at Yr fortsetter å være den foretrukne værtjenesten for nordmenn.

Les mer
Slik skal vi få det til

Forskningen vår omformer vitenskap til operasjonelle tjenester av høy internasjonal kvalitet

Slik skal vi få det til

METs forskning preges av høy kvalitet og er rettet mot anvendelse i vårt samfunnsoppdrag. Den gjør at våre tjenester, klimaprojeksjoner og varsler for vær, hav, klima og miljø holder høy internasjonal kvalitet.

Les mer
Slik skal vi få det til

Vi utnytter relevante teknologiske muligheter

Slik skal vi få det til

Våre teknologiske løsninger støtter forskning, utvikling og varsling, og er en viktig del av vår infrastruktur. Raske teknologiske endringer krever at vi har høy kompetanse på aktuelle teknologier og gjør vurderinger i samarbeid med andre meteorologiske institutter.

Les mer
Slik skal vi få det til

Vi tar miljøbevisste valg og har en effektiv organisasjon med høyt kompetente medarbeidere

Slik skal vi få det til

Vi tar miljøbevisste valg, basert på tydelige miljømål for virksomheten. Vi har et bærekraftig observasjonssystem og tar hensyn til naturen og miljøet ved etablering og drift av dette. Vi benytter datasentre og teknologi for beregninger og datalagring som har lave utslipp av klimagasser og gir mulighet for effektiv drift. Vi legger til rette for digital samhandling og reduserer reisevirksomheten vår der det er hensiktsmessig, og vektlegger miljøvennlige løsninger i utforming og drift av lokalene våre.

Les mer
Slik skal vi få det til
ankerlenke

Dette gjør vi i år

2024 er det tredje året i vår nye strategiperiode. Klikk deg gjerne inn i året som er, og se hvike hovedmål, styringsparametre, resultatkrav og tiltak som gjelder for 2024.

Dette gjør vi i år

2024

Dette gjør vi for å oppnå Samfunnsmålet

Kunnskap og tjenester som grunnlag for klimatilpasning

 • Etablert rutine for å tilgjengeliggjøre data gjennom Klimakverna
 • Gitt faglig grunnlag for politikkutforming, med særskilt oppmerksomhet på havforvaltning, klimatilpasning og fornybar energi

Varsling av risiko for alvorlige hendelser

 • Økt innsikt i brukernes behov for varsling av farlig vær

Bidra til å oppfylle bærekraftsmålene

 • Bidratt til økt kapasitetsbygging for tidlig varsling og klimatjenester i bistandsland

Dette gjør vi for å oppnå Tjenestemålet

Brukertilfredshet og nytteverdi av METs tjenester

 • Videreutviklet sannsynlighetsvarsling i aktuelle beredskapsmodeller
 • METs brukerundersøkelse er implementert hos viktige samarbeidspartnere

Nye tjenester til nytte for samfunnet

 • Utviklet tjenester for brukere i nordområdene basert på internasjonalt arbeid

Dette gjør vi for å oppnå Forskningsmålet

Utvikling og integrering av modell- og analysesystemer

 • Utviklet det faglige grunnlaget for bruk av kunstig intelligens i værvarsling, jordsystemvarsling og varsling på lengre tidsskalaer

Avviket mellom varslet og observert vind, nedbør, temperatur, bølger og vannstand

 • Avviket skal minke over en glidende treårsperiode

Synlig og god samarbeidspartner

 • 0,75 publikasjon per forskningsårsverk i internasjonale tidsskrifter for referee

METs bidrag til utforming av kunnskapsgrunnlag

 • NorESM er videreutviklet og oppgradert mot interimversjon (2.5)

Dette gjør vi for å oppnå Teknologimålet

Smarte verdikjeder basert på muliggjørende teknologier og effektiv infrastruktur

 • Søkefunksjon for europeiske observasjonsdata skal være tilgjengelig gjennom api’er
 • Mer automatisert og effektivt kvalitetssystem som kan håndtere en økende mengde observasjoner

Teknologiske løsninger som understøtter operasjonelle tjenester

 • Offentlige brukere/beredskapsaktører har tatt i bruk ny Halo-portal

Dette gjør vi for å oppnå Organisasjonsmålet

Miljøbevisste valg

 • Utslipp pr årsverk fra tjenestereiser skal for 2024 være lavere enn i 2023

Effektive arbeidsformer og arbeidsprosesser

 • Forbedret tilgang-/avgangsprosess som styrker informasjonssikkerheten og bedrer brukeropplevelsen

Attraktiv arbeidsplass

 • Følge opp resultatene fra medarbeiderundersøkelsen (gjennomført høst 2023), og bruke resultatene som nullpunkt for fremtidig mål på medarbeidertilfredshet
 • Sykefraværet skal ikke overstige 4,0%

Dette gjør vi i år

2022 er første år i vår nye strategiperiode. Klikk gjerne på målene under for å sette deg inn i hva vi skal gjøre for å oppnå dem i år.

Dette gjør vi for å oppnå Samfunnsmålet

Kunnskap og tjenester som grunnlag for klimatilpasning

 • Produsert nye klimaframskrivninger for Norge basert på nyeste resultater fra globale klimamodeller
 • Implementert nye og oppdaterte dimensjonerende nedbørverdier

Varsling av risiko for alvorlige hendelser

 • Videreutviklet samarbeidet med NVE om konsekvensbasert farevarsling
 • Meteorologene har tatt i bruk varseltavle, og varseltavle er tilbudt som pilot til minst en kommune.
 • Opprettholdt og videreutviklet samarbeidet med Statens vegvesen og veitrafikksentralene om konsekvensbasert farevarsling for transport på vei

Bidrar til å oppfylle bærekraftsmålene

 • Økt kompetanse i våre bistandsland til å håndtere ekstreme værhendelser og klimatilpasning

Robuste og stabile tjenester

 • Redusert teknisk etterslep/gjeld i IT-systemene

Dette gjør vi for å oppnå Tjenestemålet

Brukertilfredshet og nytteverdi av METs tjenester

 • Utvidet området for nåvarsel i Finnmark
 • Etablert prototype av nytt brukergrensesnitt for samarbeidspartnere (“Halo”)

Nye tjenester til nytte for samfunnet

 • Etablert prototype for varsling av vegvær

Dette gjør vi for å oppnå Forskningsmålet

Utvikling og integrering av modell- og analysesystemer

 • Deltatt og ledet an i utviklingen av den europeiske tvillingen for værvarsling (Destination Earth)
 • Forbedret bruk og integrering av eksisterende og nye observasjonssystemer i Arktis i varslingsmodeller for vær, hav og is
 • Forbedret representasjon av vann i bakken i de numeriske værvarslingsmodellene (NWP-modellene)
 • Oppdaterte regionale klimaframskrivninger for Norden basert på CMIP5 og CMIP6: temperatur- og nedbørstatistikk

Avviket mellom varslet og observert vind, nedbør, temperatur, bølger og vannstand

 • Avviket skal minke over en glidende treårsperiode

Synlig og god samarbeidspartner

 • 0,75 publikasjon per forskningsårsverk i internasjonale tidsskrifter for referee
 • Synliggjort resultatene av forskningen i media hvor MET når ut til sine målgrupper

METs bidrag til utforming av kunnskapsgrunnlag

 • Økt kunnskap som grunnlag for forvaltning av våre nærområder

Dette gjør vi for å oppnå Teknologimålet

Smarte verdikjeder basert på muliggjørende teknologier og effektiv infrastruktur

 • Metadatastyrt produksjon av operasjonelle datasett, som er søkbare og tilgjengelige for allmennheten (S-ENDA)
 • Forbedret systemer som kan ta imot, kvalitetssikre, langtidslagre og distribuere våre observasjoner (Confident)

Teknologiske løsninger som understøtter operasjonelle tjenester

 • Digitalisert støtte til utvikling og forskning gjennom bl.a. containerbasert utvikling.
 • Effektivisert samarbeidet og etablert gode og realistiske gjennomføringsplaner i GeoWeb (meteorologiverktøy under utarbeidelse)

Dette gjør vi for å oppnå Organisasjonsmålet

Miljøbevisste valg

 • Etablert system for miljøledelse med nullpunkt og ambisjonsnivå for utvikling på sentrale utslippsområder
 • Utslipp fra tjenestereiser skal for 2022 reduseres med minst 20% sammenliknet med 2019

Effektive arbeidsformer og arbeidsprosesser

 • Mer effektive støtteprosesser
 • Revidere utpeking og prioritering av METs kritiske leveranser og kartlegge verdikjeder for de kritiske leveransene
 • Implementere systematisk internkontroll
 • Målrettet kompetanseutvikling
 • Tilpasset organisasjonsstruktur

Attraktiv arbeidsplass

 • Attraktiv arbeidsplass
 • Tilfredse medarbeidere (målt gjennom MTI)
 • Profesjonalisert rekruttering og opplæring
 • METs sykefravær skal ikke overstige 3,8 %

Dette gjør vi i år

2023

Dette gjør vi for å oppnå Samfunnsmålet

Kunnskap og tjenester som grunnlag for klimatilpasning

 • Allmennheten og profesjonelle brukere er godt informert om konsekvenser av klimaendringer
 • Kartlagt brukerbehov hos sentrale målgrupper i Klimakverna og startet testing og implementering av arkitekturen bak produksjonskjeden
 • Gitt faglig grunnlag for politikkutforming, med særskilt oppmerksomhet på luftkvalitet og havforvaltning

Varsling av risiko for alvorlige hendelser

 • Etablert samarbeid med relevante aktører i prosjektet "Konsekvensbasert varsling for samfunnet”

Robuste og stabile tjenester

 • Våre kritiske leveranser er robuste

Dette gjør vi for å oppnå Tjenestemålet

Brukertilfredshet og nytteverdi av METs tjenester

 • Innført sannsynlighetsvarsling i beredskapsmodeller for å gi brukerne et bedre beslutningsgrunnlag
 • Bedret forståelse av hvordan måneds- og sesongvarsler bør kommuniseres

Nye tjenester til nytte for samfunnet

 • Etablert oss som kunnskapsleverandør innenfor fornybare energikilder og videreutviklet varslingsrollen for havvind basert på eksisterende kompetanse for varsling offshore
 • Videreutviklet og tatt i bruk tjenester fra Copernicus og Arctic Regional Climate Centres (Arctic-RCC) i eget tjenestetilbud

Dette gjør vi for å oppnå Forskningsmålet

Utvikling og integrering av modell- og analysesystemer

 • Maskinlæring har bidratt til 3 nye eller bedre operasjonelle produkter
 • Utviklet lokale observasjons- og modellbaserte produkter til nytte for brukerne

Avviket mellom varslet og observert vind, nedbør, temperatur, bølger og vannstand

 • Avviket skal minke over en glidende treårsperiode

Synlig og god samarbeidspartner

 • 0,75 publikasjon per forskningsårsverk i internasjonale tidsskrifter for referee
 • Samspill mellom forskningsinfrastruktur og operasjonelle miljøer

METs bidrag til utforming av kunnskapsgrunnlag

 • Forbedret den norske jordsystemmodellen (NorESM) og øke bruken av denne i produksjon av klimakunnskap
 • For Arktis skal MET være ledende innen forskning og tjenester for overvåkning av vær, hav og klima og ha en ledende rolle i WMO

Dette gjør vi for å oppnå Teknologimålet

Smarte verdikjeder basert på muliggjørende teknologier og effektiv infrastruktur

 • Effektivisert utnyttelse av forskningsinfrastruktur gjennom å anskaffe og ta i bruk HPC-teknologi

Teknologiske løsninger som understøtter operasjonelle tjenester

 • Integrert METs data/modellresultater i forente data- og regneløsninger
 • Driftssatt første interne instans av GeoWeb (meteorologiverktøy), Halo (portal for offentlige brukere) og ny kartløsning med operasjonell kvalitet

Dette gjør vi for å oppnå Organisasjonsmålet

Miljøbevisste valg

 • Beslutte mål for utslipp på sentrale områder, basert på METs rapporterte klimagassutslipp for 2022 (nullpunkt)
 • Utslipp pr årsverk fra tjenestereiser skal for 2023 reduseres med minst 20% sammenliknet med 2019

Effektive arbeidsformer og arbeidsprosesser

 • Gjennomføre planlagte organisasjonsendringer, og følge opp at målene for disse nås
 • Forbedret internkontroll av anskaffelser
 • Gjennomføre anbudskonkurranse for nytt bygg

Attraktiv arbeidsplass

 • Starte innføring av nytt introduksjonsprogram for nyansatte
 • METs sykefravær skal ikke overstige 3,8%
Slik gjør vi det i 2024
ankerlenke