Dette gjør vi i år

2024

Dette gjør vi for å oppnå Samfunnsmålet

Kunnskap og tjenester som grunnlag for klimatilpasning

 • Etablert rutine for å tilgjengeliggjøre data gjennom Klimakverna
 • Gitt faglig grunnlag for politikkutforming, med særskilt oppmerksomhet på havforvaltning, klimatilpasning og fornybar energi

Varsling av risiko for alvorlige hendelser

 • Økt innsikt i brukernes behov for varsling av farlig vær

Bidra til å oppfylle bærekraftsmålene

 • Bidratt til økt kapasitetsbygging for tidlig varsling og klimatjenester i bistandsland

Dette gjør vi for å oppnå Tjenestemålet

Brukertilfredshet og nytteverdi av METs tjenester

 • Videreutviklet sannsynlighetsvarsling i aktuelle beredskapsmodeller
 • METs brukerundersøkelse er implementert hos viktige samarbeidspartnere

Nye tjenester til nytte for samfunnet

 • Utviklet tjenester for brukere i nordområdene basert på internasjonalt arbeid

Dette gjør vi for å oppnå Forskningsmålet

Utvikling og integrering av modell- og analysesystemer

 • Utviklet det faglige grunnlaget for bruk av kunstig intelligens i værvarsling, jordsystemvarsling og varsling på lengre tidsskalaer

Avviket mellom varslet og observert vind, nedbør, temperatur, bølger og vannstand

 • Avviket skal minke over en glidende treårsperiode

Synlig og god samarbeidspartner

 • 0,75 publikasjon per forskningsårsverk i internasjonale tidsskrifter for referee

METs bidrag til utforming av kunnskapsgrunnlag

 • NorESM er videreutviklet og oppgradert mot interimversjon (2.5)

Dette gjør vi for å oppnå Teknologimålet

Smarte verdikjeder basert på muliggjørende teknologier og effektiv infrastruktur

 • Søkefunksjon for europeiske observasjonsdata skal være tilgjengelig gjennom api’er
 • Mer automatisert og effektivt kvalitetssystem som kan håndtere en økende mengde observasjoner

Teknologiske løsninger som understøtter operasjonelle tjenester

 • Offentlige brukere/beredskapsaktører har tatt i bruk ny Halo-portal

Dette gjør vi for å oppnå Organisasjonsmålet

Miljøbevisste valg

 • Utslipp pr årsverk fra tjenestereiser skal for 2024 være lavere enn i 2023

Effektive arbeidsformer og arbeidsprosesser

 • Forbedret tilgang-/avgangsprosess som styrker informasjonssikkerheten og bedrer brukeropplevelsen

Attraktiv arbeidsplass

 • Følge opp resultatene fra medarbeiderundersøkelsen (gjennomført høst 2023), og bruke resultatene som nullpunkt for fremtidig mål på medarbeidertilfredshet
 • Sykefraværet skal ikke overstige 4,0%