Dette gjorde vi i 2022

2022 er første år i vår nye strategiperiode. Klikk gjerne på målene under for å sette deg inn i hva vi skal gjøre for å oppnå dem i år.

Dette gjør vi for å oppnå Samfunnsmålet

Kunnskap og tjenester som grunnlag for klimatilpasning

 • Produsert nye klimaframskrivninger for Norge basert på nyeste resultater fra globale klimamodeller
 • Implementert nye og oppdaterte dimensjonerende nedbørverdier

Varsling av risiko for alvorlige hendelser

 • Videreutviklet samarbeidet med NVE om konsekvensbasert farevarsling
 • Meteorologene har tatt i bruk varseltavle, og varseltavle er tilbudt som pilot til minst en kommune.
 • Opprettholdt og videreutviklet samarbeidet med Statens vegvesen og veitrafikksentralene om konsekvensbasert farevarsling for transport på vei

Bidrar til å oppfylle bærekraftsmålene

 • Økt kompetanse i våre bistandsland til å håndtere ekstreme værhendelser og klimatilpasning

Robuste og stabile tjenester

 • Redusert teknisk etterslep/gjeld i IT-systemene

Dette gjør vi for å oppnå Tjenestemålet

Brukertilfredshet og nytteverdi av METs tjenester

 • Utvidet området for nåvarsel i Finnmark
 • Etablert prototype av nytt brukergrensesnitt for samarbeidspartnere (“Halo”)

Nye tjenester til nytte for samfunnet

 • Etablert prototype for varsling av vegvær

Dette gjør vi for å oppnå Forskningsmålet

Utvikling og integrering av modell- og analysesystemer

 • Deltatt og ledet an i utviklingen av den europeiske tvillingen for værvarsling (Destination Earth)
 • Forbedret bruk og integrering av eksisterende og nye observasjonssystemer i Arktis i varslingsmodeller for vær, hav og is
 • Forbedret representasjon av vann i bakken i de numeriske værvarslingsmodellene (NWP-modellene)
 • Oppdaterte regionale klimaframskrivninger for Norden basert på CMIP5 og CMIP6: temperatur- og nedbørstatistikk

Avviket mellom varslet og observert vind, nedbør, temperatur, bølger og vannstand

 • Avviket skal minke over en glidende treårsperiode

Synlig og god samarbeidspartner

 • 0,75 publikasjon per forskningsårsverk i internasjonale tidsskrifter for referee
 • Synliggjort resultatene av forskningen i media hvor MET når ut til sine målgrupper

METs bidrag til utforming av kunnskapsgrunnlag

 • Økt kunnskap som grunnlag for forvaltning av våre nærområder

Dette gjør vi for å oppnå Teknologimålet

Smarte verdikjeder basert på muliggjørende teknologier og effektiv infrastruktur

 • Metadatastyrt produksjon av operasjonelle datasett, som er søkbare og tilgjengelige for allmennheten (S-ENDA)
 • Forbedret systemer som kan ta imot, kvalitetssikre, langtidslagre og distribuere våre observasjoner (Confident)

Teknologiske løsninger som understøtter operasjonelle tjenester

 • Digitalisert støtte til utvikling og forskning gjennom bl.a. containerbasert utvikling.
 • Effektivisert samarbeidet og etablert gode og realistiske gjennomføringsplaner i GeoWeb (meteorologiverktøy under utarbeidelse)

Dette gjør vi for å oppnå Organisasjonsmålet

Miljøbevisste valg

 • Etablert system for miljøledelse med nullpunkt og ambisjonsnivå for utvikling på sentrale utslippsområder
 • Utslipp fra tjenestereiser skal for 2022 reduseres med minst 20% sammenliknet med 2019

Effektive arbeidsformer og arbeidsprosesser

 • Mer effektive støtteprosesser
 • Revidere utpeking og prioritering av METs kritiske leveranser og kartlegge verdikjeder for de kritiske leveransene
 • Implementere systematisk internkontroll
 • Målrettet kompetanseutvikling
 • Tilpasset organisasjonsstruktur

Attraktiv arbeidsplass

 • Attraktiv arbeidsplass
 • Tilfredse medarbeidere (målt gjennom MTI)
 • Profesjonalisert rekruttering og opplæring
 • METs sykefravær skal ikke overstige 3,8 %